Dla Studenta – The International Symposium on Cultural Diplomacy 2011

Dla Studenta (Polish Student Portal) - April 1st, 2011; Learn more about the Institute for Cultural Diplomacy's international conferences at www.icd-conferences.org
  April 01st, 2011

International Symposium on Cultural Diplomacy

W czasie ostatnich dwóch dekad, system międzynarodowy składający się z niezależnych państw uległ transformacji w bardziej złożoną strukturę cechującą się wielością interakcji i współzależności. Obecnie, państwa nie są w stanie samodzielnie stawiać czoła globalnym wyzwaniom. Owa przemiana wymusiła konieczność podjęcia dialogu w celu wzajemnego zrozumienia i nawiązania współpracy międzynarodowej.

Sztandarowym przykładem współpracy międzynarodowej jest zwalczanie negatywnych skutków zmian klimatycznych, ale współpraca przenosi się również na obszary, które tradycyjnie były uznawane za wewnętrzne dylematy poszczególnych państw, takie jak: polityka migracyjna, zdrowotna, czy edukacja.

W odniesieniu do komunikacji cyfrowej oraz mediów społecznościowych, również mamy do czynienia ze zmianami w sposobie interakcji pomiędzy obywatelami a światem polityki. Politycy doświadczają korzyści z wprowadzenia nowych technologii komunikacyjnych, które umożliwiają łatwiejszą i tańszą formę informowania obywateli o decyzjach politycznych, opiniach i inicjatywach. Obywatele z kolei, dzięki szerokiemu dostępowi do nowych mediów, zyskują dostęp do najświeższych informacji ze świata. Usprawnienia w dziedzinie technologii, przynosząc obustronne korzyści zintensyfikowały wzajemne interakcje.

Obieg informacji jest procesem dwustronnym, a kampanie i inicjatywy powstające na stronach internetowych oraz blogach mogą mieć znaczący wpływ na decyzje polityczne i kształtować pośrednio bieżącą politykę.

W krajach, w których media są pod kontrolą władz państwowych social media stały się cennym mechanizmem, dzięki któremu można organizować grupy opinii i interesu oraz rozpoczynać protesty i wyrażać tym samym wolę narodu.

Uczestnicy Międzynarodowego Sympozjum Dyplomacji Kulturalnej 2011będą mogli bliżej zapoznać się z powyższą problematyką oraz przedyskutować proces transferu władzy w wymiarze wertykalnym (ponad granicami państwowymi) oraz horyzontalnym (pomiędzy politykami a obywatelami).

Uczestnicy Sympozjum

Do udziału w Sympozjum zaproszeni są politycy oraz członkowie personelu dyplomatycznego, ludzie biznesu, dziennikarze,naukowcy oraz studenci, a także wszyscy zainteresowani dyplomacją kulturalną i stosunkami międzynarodowymi.

Aby wziąć udział w sympozjum należy wypełnić formularz aplikacyjny znajdujący się na oficjalnej stronie internetowej ICD :

http://www.culturaldiplomacy.org/academy/index.php?en_symposium2011_application-form

Wykładowcy

Lista wykładowców Międzynarodowego Sympozjum Dyplomacji Kulturalnej składa się z czołowych ekspertów w dziedzinie polityki międzynarodowej, przedstawicieli kadry akademickiej, dyplomatów oraz działaczy organizacji międzynarodowych oraz ludzi biznesu. Wielu z nich na stałe współpracuje z Instytutem Dyplomacji Kulturalnej zasiadając w Radzie Nadzorczej. Pełna lista członków Rady Nadzorczej jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej ICD : http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_advisoryboard

Certyfikat uczestnictwa w sympozjum

Wszyscy uczestnicy Międzynarodowego Sympozjum Dyplomacji Kulturalnej otrzymają oficjalny certyfikat, poświadczający uczestnictwo w cyklu wykładów i konferencji zorganizowanych w ramach sympozjum. Znajdą się na nim szczegóły dotyczące tematyki wykładów oraz kompletna lista wykładowców. Każdy certyfikat jest podpisany osobiście przez dwóch członków Rady Nadzorczej ICD.

Prezentacje uczestników

Instytut Dyplomacji Kulturalnej zachęca do przeprowadzenia badań naukowych dotyczących dyplomacji kulturalnej i stosunków międzynarodowych. Instytut stara się w miarę możliwości umożliwić zaprezentowanie wyników badań w trakcie panelu dyskusyjnego podczas sympozjum. Prezentacje powinny dotyczyć tematyki omawianej podczas konferencji, ale mogą zawierać dodatkowe elementy związane z obszarem zainteresowań badacza. Uczestnicy mogą zaprezentować prace opublikowane wcześniej, prace badawcze będące w toku, bądź prace przygotowane specjalnie w celu wygłoszenia na Międzynarodowym Sympozjum. Instytut Dyplomacji Kulturalnej zachęca również kilkuosobowe grupy studentów do zaprezentowania wyników badań naukowych w panelu dyskusyjnym.

Networking

Wszyscy uczestnicy sympozjów mają szansę zaangażować się na stałe w działalność Instytutu Dyplomacji Kulturalnej i stać się częścią globalnej wspólnoty, złożonej z ludzi współdzielących zainteresowanie dialogiem międzykulturowym. Uczestnicy będą mieli możliwość komunikacji między sobą oraz z instytutem poprzez ICD Online Network.